GDPR

Nya regler om skydd vid behandling av personuppgifter


Den 25 maj 2018 träder nya EU-regler om skydd vid behandling av

personuppgifter i kraft –Europaparlamentets och rådets förordning (EU)

2016/679. På engelska kallas förordningen General Data Protection

Regulation, (GDPR) och i Sverige heter den Dataskyddsförordningen

(www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen). Körkortscenter/Nyköpings

Motorbana är personuppgiftsansvarig vid behandling av personuppgifter

enligt Dataskyddsförordningen.


Förordningen syftar till att stärka medborgarnas grundläggande rättigheter

genom att ge de personer vars personuppgifter behandlas, det vill säga de

som är registrerade, kontroll över hur deras personuppgifter används. En

registrerad kan till exempel vara en person som har eller avser ingå en

avtalsrelation med Körkortscenter AB eller Nyköpings Motorbana AB.

Dataskyddsförordningen och en kompletterande svensk lag,

Dataskyddslagen, ersätter i Sverige personuppgiftslagen, vanligen förkortad

PuL.


Så hanterar vi dina personuppgifter


Varför behöver vi dina personuppgifter?

Det är frivilligt för dig att lämna dina personuppgifter till oss, men vi behöver

dem om du vill kunna använda våra produkter, tjänster eller delta i våra

utbildningar. Dina personuppgifter kommer att sparas och behandlas för att

vi ska kunna fullgöra våra åtaganden, enligt nedan. Behandlingen är

förenlig med Dataskyddsförordningen, eftersom Körkortscenter/Nyköpings

Motorbana har ett berättigat intresse av att kunna behandla

personuppgifterna för följande ändamål: registrera din Körkortsutbildning,

anmäla genomförda kurser till Trasportstyrelse samt boka prov hos

Trafikverket.


Ditt personnummer registreras eftersom det är viktigt att kunna säkerställa

din identitet och för att möta vissa myndigheters krav, t ex

Transportstyrelsen. Dina personuppgifter kommer att behandlas i våra ITsystem.

Enligt lag kan vi även behöva lämna ut uppgifter till myndigheter.


Vilka personuppgifter samlas in och lagras?

De personuppgifter som vi behandlar om dig är namn, personnummer,

adress, e-postadress och telefon-/mobiltelefonnummer samtuppgifter om

din körkortsutbildning.


Samtycke till behandling av personuppgifter

Om dina (eller din anhörigs) personuppgifter registreras/behandlas för

annat ändamål för de som angivets ovan, krävs samtycke. Detta ska

registreras i särskild ordning, separerat från övriga villkor.


Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke.

Körkortscenter/Nyköpings Motorbana har då fortsättningsvis ingen rätt att

behandla uppgifterna som lämnats med stöd av samtycket.


Tider under vilka personuppgifter sparas

Körkortscenter/Nyköpings Motorbana behandlar och lagrar dina

personuppgifter bara så länge som krävs för att vi ska kunna administrera

tjänster och uppdrag för dig, eller så länge som vi måste lagra dem enligt

lag. Därefter raderas de enligt den gallringsrutin som gäller. Vi raderar inte

dina personuppgifter när det finns ett legalt krav att lagra dem eller en

rättslig grund att behålla dem.


Om du har lämnat dina personuppgifter till oss för att vi ska kunna erbjuda

dig en tjänst, utbildning eller produkt, sparas uppgifterna enligt gällande

rutiner och bara så länge de absolut behövs. Därefter raderas de.


Dina rättigheter

Du har rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Det betyder att du

kan begära att få tillgång till information om behandlingen. Du har även rätt

att begära att få felaktiga personuppgifter ändrade, överflödig behandling

begränsad, ogrundad behandling raderad och begära att få personuppgifter

flyttade från vårt system till en annan aktör, s.k. dataportabilitet.


En begäran om något av det nämnda skickas till nedanstående adress. Du

har också rätt att vända dig till Datainspektionen med eventuella klagomål,

om du är missnöjd med personuppgiftsbehandlingen, men vi hoppas såklart

att du i första hand vänder dig till oss för frågor kring vår

personuppgiftsbehandling.


Ange ditt personnummer, underteckna begäran och skicka den till följande

adress:


Körkortscenter i Nyköping AB

Personuppgiftsansvarig

Brunnsgatan 8

611 32 Nyköping