Nya regler om skydd vid behandling av personuppgifter

 
Den 25 maj 2018 träder nya EU-regler om skydd vid behandling av personuppgifter i kraft –Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679. På engelska kallas förordningen General Data Protection Regulation, (GDPR) och i Sverige heter den Dataskyddsförordningen (www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen). Körkortscenter/Nyköpings Motorbana är personuppgiftsansvarig vid behandling av personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen.

Förordningen syftar till att stärka medborgarnas grundläggande rättigheter genom att ge de personer vars personuppgifter behandlas, det vill säga de som är registrerade, kontroll över hur deras personuppgifter används. En registrerad kan till exempel vara en person som har eller avser ingå en avtalsrelation med Körkortscenter AB eller Nyköpings Motorbana AB. Dataskyddsförordningen och en kompletterande svensk lag, Dataskyddslagen, ersätter i Sverige personuppgiftslagen, vanligen förkortad PuL.

Så hanterar vi dina personuppgifter


Varför behöver vi dina personuppgifter?

Det är frivilligt för dig att lämna dina personuppgifter till oss, men vi behöver dem om du vill kunna använda våra produkter, tjänster eller delta i våra utbildningar. Dina personuppgifter kommer att sparas och behandlas för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden, enligt nedan. Behandlingen är förenlig med Dataskyddsförordningen, eftersom Körkortscenter/Nyköpings Motorbana har ett berättigat intresse av att kunna behandla personuppgifterna för följande ändamål: registrera din Körkortsutbildning, anmäla genomförda kurser till Trasportstyrelse samt boka prov hos Trafikverket.


Ditt personnummer registreras eftersom det är viktigt att kunna säkerställa din identitet och för att möta vissa myndigheters krav, t ex Transportstyrelsen. Dina personuppgifter kommer att behandlas i våra ITsystem. Enligt lag kan vi även behöva lämna ut uppgifter till myndigheter.


Vilka personuppgifter samlas in och lagras?

De personuppgifter som vi behandlar om dig är namn, personnummer, adress, e-postadress och telefon-/mobiltelefonnummer samtuppgifter om din körkortsutbildning.


Samtycke till behandling av personuppgifter

Om dina (eller din anhörigs) personuppgifter registreras/behandlas för annat ändamål för de som angivets ovan, krävs samtycke. Detta ska registreras i särskild ordning, separerat från övriga villkor.


Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke.

Körkortscenter/Nyköpings Motorbana har då fortsättningsvis ingen rätt att behandla uppgifterna som lämnats med stöd av samtycket.


Tider under vilka personuppgifter sparas

Körkortscenter/Nyköpings Motorbana behandlar och lagrar dina personuppgifter bara så länge som krävs för att vi ska kunna administrera tjänster och uppdrag för dig, eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag. Därefter raderas de enligt den gallringsrutin som gäller. Vi raderar inte dina personuppgifter när det finns ett legalt krav att lagra dem eller en rättslig grund att behålla dem.

 
Om du har lämnat dina personuppgifter till oss för att vi ska kunna erbjuda dig en tjänst, utbildning eller produkt, sparas uppgifterna enligt gällande rutiner och bara så länge de absolut behövs. Därefter raderas de.


Dina rättigheter

Du har rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Det betyder att du kan begära att få tillgång till information om behandlingen. Du har även rätt att begära att få felaktiga personuppgifter ändrade, överflödig behandling begränsad, ogrundad behandling raderad och begära att få personuppgifter flyttade från vårt system till en annan aktör, s.k. dataportabilitet.


En begäran om något av det nämnda skickas till nedanstående adress. Du har också rätt att vända dig till Datainspektionen med eventuella klagomål, om du är missnöjd med personuppgiftsbehandlingen, men vi hoppas såklart att du i första hand vänder dig till oss för frågor kring vår personuppgiftsbehandling.


Ange ditt personnummer, underteckna begäran och skicka den till följande adress:


Körkortscenter i Nyköping AB

Personuppgiftsansvarig

Brunnsgatan 8

611 32 Nyköping